Stanowisko urzędnicze ds. windykacji

Warunki pracy
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. windykacji
Miejsce Pracy
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Zakres obowiązków
 • windykacja należności od najemców w zakresie zaległości czynszowych,
 • obsługa najemców w zakresie zadłużeń czynszowych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przekazania zadłużenia na drogę postępowania sądowego (m. in. pozwy do sądu) oraz ich przekazanie do sądu,
 • prowadzenie ewidencji spraw sądowych,
 • wystawianie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie umów o ratalną spłatę zaległości,
 • prowadzenie rozrachunków,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń rzeczowych,
 • naliczanie odsetek,
 • uzgadnianie sprawozdań budżetowych,
 • przygotowywanie dokumentacji zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi dochodzenia należności.
 • bieżąca analiza kart lokatorskich (nadpłaty, zadłużenia)
Wymiar czasu pracy
pełny wymiar (8/8)
Co oferujemy?
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Minimalne wymagania
Wykształcenie
• Wykształcenie: średnie lub wyższe,
Umiejętności i uprawnienia
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, podatku VAT oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
Inne wymagania
 • znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
Dane pracodawcy
Pracodawca
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Sposób aplikowania
osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51,
59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. windykacji” w terminie do dnia
15.07.2019 r. do godz. 15:30.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
Adres
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu
Iwona Kikut
Numer telefonu
767-469-032
E-mail
kadry@ppk.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
 • podanie o pracę (list motywacyjny),
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy potwierdzające 3 letni staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o:
 1. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 4. nieposzlakowanej opinii.
Ważność oferty
15-07-2019

 

 

Załączniki: