Specjalista ds. księgowości

Warunki pracy
Stanowisko
specjalista ds. księgowości
Miejsce Pracy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera
Zakres obowiązków
 • prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z wymogami zakładowego planu kont jednostki
 • dekretowanie dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów i wydatków, kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie
 • uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach
 • sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu
 • przygotowywanie przelewów i ich realizacja
 • bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty
 • dekretowanie wyciągów bankowych z rachunku jednostki w zakresie dochodów i wydatków
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont analitycznych
 • wystawianie faktur na podstawie zawartych umów
 • współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu
Wymiar czasu pracy
pełny wymiar
Co oferujemy?
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Minimalne wymagania
Wykształcenie
• wyższe: na kierunku księgowość, finanse, ekonomia, administracja lub zbliżone
Umiejętności i uprawnienia
Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych
 • wykształcenie wyższe: na kierunku księgowość, finanse, ekonomia, administracja
  lub zbliżone
 • co najmniej 4 letni staż na stanowisku urzędniczym związanym z finansami publicznymi
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, w tym Korelacji
Inne wymagania
Wymagania dodatkowe:

 • kursy specjalistyczne, studia podyplomowe
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internet, poczta elektroniczna
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • dokładność, sumienność i terminowość w realizacji zadań
Dane pracodawcy
Pracodawca
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
Sposób aplikowania
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową
w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. godz. 15:30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-101 Polkowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości”. Za termin złożenia dokumentów przesłanych droga pocztową uważa się datę ich wpływu do sekretariatu. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Adres
ul. Ociosowa 3, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Anna Gołębiowska
Numer telefonu
76 845 69 43 w. 319
E-mail
a.golebiowska@sp3.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagana wykształcenie i staż pracy
 • podpisane oświadczenie kandydata o:
 1. posiadaniu obywatelstwa polskiego
 2. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji
Ważność oferty
16-08-2019

Załączniki:

informacje dodatkowe – nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości