Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z gbk.polkowice.eu .
 2. Regulamin dotyczy platformy gbk.polkowice.eu umożliwiającej gminie Polkowice świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Usługi świadczone przez gminę Polkowice za pośrednictwem gbk.polkowice.eu dotyczą aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Polkowice i polegają na zamieszczaniu i udostępnianiu ofert pracy pracodawców współpracujących z Gminnym Bankiem Kadr oraz udzielaniu wsparcia organizacyjno-finansowego w zakresie zwiększania zatrudnienia w gminie Polkowice.

§ 2 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Gminnym Banku Kadr – rozumie się przez to program gminy Polkowice obejmujący narzędzia i instrumenty organizacyjno-finansowe służące zwiększaniu zatrudnienia na obszarze gminy Polkowice (dalej GBK).
 2. gbk.polkowice.eu – rozumie się przez to Platformę internetową Gminnego Banku Kadr udostępnianą przez gminę Polkowice, w imieniu której działa Urząd Gminy Polkowice z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, umożliwiającą gminie Polkowice świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Koncie gbk.polkowice.eu – rozumie się przez to konto Usługobiorcy utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument.
 5. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem gbk.polkowice.eu.
 6. Usługodawcy – rozumie się przez to gminę Polkowice, w imieniu której występuje Urząd Gminy Polkowice, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 7. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z gbk.polkowice.eu lub z Usług.
 8. Kwalifikowalności Usługobiorcy – rozumie się przez to spełnienie przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną warunków uprawniających go do korzystania z gbk.polkowice.eu, tj. ukończenia osiemnastu lat oraz zameldowania na pobyt stały w gminie Polkowice od co najmniej 24 miesięcy.
 9. Zaufaniu konta – rozumie się przez to potwierdzenie tożsamości i kwalifikowalności Usługobiorcy poprzez porównanie jego danych zaczerpniętych z Lokalnej Bazy Danych ewidencji ludności prowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Polkowice z danymi podanymi przez Usługobiorcę w procesie zakładania konta na gbk.polkowice.eu . Zaufanie konta umożliwia Usługobiorcy zalogowanie się do konta www.gbk.polkowice.eu oraz skorzystanie z usług wymagających tej formy uwierzytelnienia.
 10. Elektronicznym potwierdzeniu/odrzuceniu rejestracji – rozumie się przez to informację elektroniczną przekazywaną przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji tożsamości i kwalifikowalności Usługobiorcy.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z gbk.polkowice.eu .
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z gbk.polkowice.eu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług gbk.polkowice.eu jest bezpłatne.
 4. Usługobiorca korzysta z zasobów gbk.polkowice.eu na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z gbk.polkowice.eu, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łącza sieci Internet lub Platformy internetowej lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do gbk.polkowice.eu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści gbk.polkowice.eu były aktualne, rzetelne i kompletne.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości gbk.polkowice.eu .
 9. Usługodawca w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Platformy interentowej, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do gbk.polkowice.eu lub Usług na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych dla Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 10. gbk.polkowice.eu może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie, w szczególności współpracujących z Usługodawcą jednostek organizacyjnych gminy, spółek gminnych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracodawców.
 11. Z zasobów osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.
 13. Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub gbk.polkowice.eu w każdym czasie.
 14. W celu prawidłowego korzystania z gbk.polkowice.eu niezbędne jest:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa: Chrome w wersji 24 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 18 lub nowszej;
  • włączenie obsługi technologii cookie – tzw. „ciasteczek”;
 15. Dodatkowe narzędzia komunikacyjne gbk.polkowice.eu z Usługobiorcami to: newsletter e-mail, wiadomość SMS.

§ 4 Założenie konta Usługobiorcy na www.gbk.polkowice.eu

 1. Usługodawca udostępnia w gbk.polkowice.eu treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych.
 2. Korzystanie z funkcjonalności gbk.polkowice.eu jest możliwe pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę konta na www.gbk.polkowice.eu.
 3. Założenie konta osoby fizycznej dokonywane jest po podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. adres zamieszkania, adres e-mail, wykształcenie).
 4. Prawo założenia konta, o którym mowa w ust. 3 przysługuje osobom spełniającym warunki kwalifikowalności Usługobiorcy, tj. osobom pełnoletnim zameldowanym na pobyt stały w gminie Polkowice od co najmniej 24 miesięcy.
 5. Osoby zamieszkujące gminę Polkowice od co najmniej 24 miesięcy, lecz nieposiadające zameldowania na pobyt stały, zobligowane są do uzyskania zgody Burmistrza Polkowic
  na założenie konta na gbk.polkowice.eu po złożeniu wniosku w tej sprawie i udowodnieniu faktu zamieszkiwania w gminie Polkowice w wymaganym okresie.
 6. Założenie konta, o którym mowa w ust. 3 wymaga dokonania zaufania konta. Zaufanie konta w przypadku osób fizycznych polega na weryfikacji tożsamości i kwalifikowalności Usługobiorcy poprzez porównanie jego danych zaczerpniętych z Lokalnej Bazy Danych ewidencji ludności prowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Polkowice z danymi podanymi przez Usługobiorcę w procesie zakładania konta. Weryfikacji podlegają następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania.
 7. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy elektroniczne potwierdzenie/odrzucenie rejestracji na adres e-mail Usługobiorcy informując o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji tożsamości
  i kwalifikowalności Usługobiorcy.
 8. gbk.polkowice.eu umożliwia zakładanie kont dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Konto zakładane jest przez administratora Platformy internetowej na pisemny wniosek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 9. Administratorem danych kont Usługobiorców jest Usługodawca.
 10. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do danych własnego konta, ich poprawiania, aktualizacji oraz dezaktywacji drogą elektroniczną w ograniczonym zakresie oraz w zakresie pełnym bezpośrednio u administratora danych Usługodawcy.
 11. Administratorem danych zwartych w wypełnionych w ramach Usług wnioskach i dołączonych załącznikach jest Usługodawca.

§ 5 Zawieszenie/usunięcie konta Usługobiorcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca może dezaktywować konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź dezaktywacji konta Usługobiorcy na adres e-mail określony w danych konta.

 § 6 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.
 2. Usługodawca gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodnie z przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.

§ 7 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą założenia konta, o którym mowa w § 4.
 2. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę kilku kont na gbk.polkowice.eu.
 4. W każdym przypadku zmiany danych Usługobiorcy wymaganych przy rejestracji konta, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, w przypadku gdy usługobiorca udostępni login i hasło.
 2. Administratorem danych osobowych gbk.polkowice.eu jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 847 41 07, kancelaria@gmina.polkowice.pl.
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gmina.polkowic.pl lub pod nr telefonów: 667 941 610, 728 706 901.
 4. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w następujących celach:
  • Aktywizacja zawodowa Usługobiorców;
  • Udzielanie wsparcia organizacyjno-finansowego Usługobiorcom w zakresie zwiększania zatrudnienia;
  • założenie i utrzymanie konta w serwisie gbk.polkowice.eu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022, poz. 690).
 6. Odbiorcą danych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenie, tj. usługodawca hostingowy. Dane osobowe Usługobiorców otrzymujących wsparcie będą przekazywane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Polkowicach, ul. Legnicka 15, 59 – 100 Polkowice w celu udzielenia wsparcia organizacyjno-finansowego.
 7. Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
  – żądania dostępu do swoich danych,
  – żądania ich przenoszenia,
  – żądania ich sprostowania,
  – żądania ich usunięcia,
  – żądania ich ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkani, numer PESEL, adres e-mail przez Usługobiorców jest niezbędna do założenia konta i korzystania z gbk.polkowice.eu . Wszelkie inne dane, które Usługobiorca podaje/umieszcza na indywidualnym profilu są dobrowolne.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie na adres Usługodawcy albo formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej oraz określenie przedmiotu i okoliczności uzasadniających jej wniesienie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji
  o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 5. Od decyzji o odmowie ponownej rejestracji Usługobiorcy bądź zawieszeniu konta Usługobiorcy przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice. Odwołania rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia odwołania o dodatkowy czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca odwołanie zostanie poinformowana.

§ 10 Rezygnacja z korzystania z usług

 1. Rezygnacja korzystania z Usług spowoduje dezaktywację konta oraz zablokowanie Usługobiorcy dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w ramach gbk.polkowice.eu .
 2. Usługobiorcom przysługuje prawo do likwidacji i usunięcia konta bez podania przyczyny, o każdym czasie, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usług świadczonych za pomocą gbk.polkowice.eu .

§ 11 Informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu Usługobiorców do www.gbk.polkowice.eu

 1. Gmina Polkowice stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług przez Usługobiorców. Informacja dotyczy zagrożeń, które gmina Polkowice identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Urząd Gminy Polkowice systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
  • Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe).
  • Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji.
  • Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych
   i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 2. gbk.polkowice.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy internetowej GBK. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy gbk.polkowice.eu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy internetowej GBK – Urząd Gminy Polkowice z siedzibą pod adresem ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice – www.gbk.polkowice.eu .
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Platformy internetowej GBK do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy gbk.polkowice.eu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Platformy internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Platformy internetowej GBK stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 7. W ramach Platformy internetowej GBK stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach gbk.polkowice.eu , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach gbk.polkowice.eu ;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych gbk.polkowice.eu ;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, stanu zalogowania.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy Platformy internetowej GBK mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
  w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator gbk.polkowice.eu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy internetowej GBK.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 5 marca 2015 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, zarejestrowany Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail.
 5. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.