Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administrator Danych Osobowych informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji programu Gminny Bank Kadr jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Polkowicach, ul. Rynek 1.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@ug.polkowice.pl, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu rejestracji na Platformie internetowej Gminnego Banku Kadr gbk.polkowice.eu oraz w razie zapisania się do newsletter’a – do przesyłania wiadomości. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości założenia konta i korzystania z www.gbk.polkowice.eu. Podstawą przetwarzania danych w ramach rejestracji oraz w razie zapisania się do newsletter’a jest zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą.
 4. W przypadku udzielenia wsparcia organizacyjno-finansowego za pomocą instrumentów i/lub innych form wsparcia przewidzianych w Programie Gminnego Banku Kadr w zakresie zwiększania zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit c): rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do pojęcia stosownych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e): przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. realizacji programu Gminny Bank Kadr którego celem jest m.in. podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia polkowiczan, stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w gminie Polkowice.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach statystycznych o lokalnym rynku pracy, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f) rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring realizacji programu).
 6. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane w ramach realizacji programu Gminny Bank Kadr:
  • mogą być powierzane i przekazywane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Polkowicach, ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice, wyłącznie w celach, o których mowa powyżej,
  • będą ujawniane właściwym organom państwowym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa,
  • będą przechowywane przez okres realizacji programu Gminny Bank Kadr, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.
 7. Ma Pani/Pan prawo:
  • w zakresie, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda – do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, a także w przypadku rejestracji – prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 8. Podczas przetwarzania danych w ramach realizacji programu Gminny Bank Kadr:
  • dokonuje się zautomatyzowanego przetwarzania danych w przypadku rejestracji na Platformie internetowej Gminnego Banku Kadr gbk.polkowice.eu; w tym także w razie korzystania z newslettera;
  • nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.