nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Warunki pracy
Stanowisko
nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Miejsce Pracy
Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, ul. Mjr. Hubala 1A
Zakres obowiązków
1.Współorganizowanie zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci.
2.Realizowanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem się i doskonaleniem zawodowym.
3.Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
4.Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań dzieci i udzielanie im pomocy
w przezwyciężaniu niepowodzeń.
5.Dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka).
6.Informowanie rodziców o postępach dzieci.
7.Systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi.
8.Udział w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej.
9.Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia na terenie placówki i poza jej terenem.
10.Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej.
11.Współdziałanie z innymi nauczycielami.
12.Dokonywanie ewaluacji pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej.
13.Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności
i poziomu wiedzy.
14.Podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska.
15.Współdziałanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w celu zapewnienia fachowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej dzieci.
16.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.
17.Wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.
18.Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań. 
Wymiar czasu pracy
1 etat /Umowa od pracę na rok szkolny 2019/2020,
Co oferujemy?
Minimalne wymagania
Wykształcenie
wyższe kierunkowe: wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym, pedagogika specjalna, pedagogika rewalidacyjna lub podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej,
Umiejętności i uprawnienia
– doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
– komunikatywność i wysoka kultura osobista
– dobry kontakt z dziećmi
– cierpliwość, odporność na stres
– odpowiedzialność za realizację zadań
– umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy oraz innych
– systematyczność i rzetelność w pracy
– umiejętność pracy w zespole
– umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy
Inne wymagania
pogodne usposobienie, cierpliwość, wysoka kultura osobista;
Dane pracodawcy
Pracodawca
Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, ul. Mjr Hubala 1A
Sposób aplikowania
Podania proszę składać osobiście, w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach do dnia 08.07.2019r.
Adres
ul. Mjr Hubala 1A, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
ul. Mjr Hubala 1A, 59-101 Polkowice
Numer telefonu
767-454-016
E-mail
kadry@pm6.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o posiad
Ważność oferty
08-07-2019

przed6