Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej
  i poradnictwa rodzinnego,
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz
   w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie,
 4. osobom niepełnosprawnym,
 5. uchodźcom,
 6. cudzoziemcom,
 7. repatriantom.